آب در کوزه و ما …کجا میگردیم!

چقدر رنج آور است كه اروپائيان فرشهای زيبای كار كاشان و كرمان و مشهد را در اتاقهايی خود

بگسترانند و ما بر روی فرش ماشينی بی نقش و غم انگيزی نشست و برخاست كنيم و چه اندازه مايه

سر شكستگی است كه ما در زندگی خود از ظرفهای پلاستيكی و چينی اروپائی و زير سيگاری و جعبه

های ساخت كارخانه های خارج استفاده كنيم و حال آنكه اروپائيان و آمريكائيان از سفالهای منقوش كار

هنرمندان ما و جعبه های خاتم و نقره های قلم زده اصفهان بهره‌جويی نمايند.

 

برای دیدن دستسازه های هنری بر روی لینک کلیک کنید

 

در روزگار ما بسياري از خبرگان امور هنری چنين مي پندارند كه هنر زمانی اصالت واقعی خود را باز می

یابد كه با زندگی روزمره آدمی پيوند ناگسستنی داشته باشد و از اين رو اكنون در كشور هاي اروپائی

كه چند قرن است در ساختن اشياء مورد نياز روزانه، ماشين جايگزين صنايع دستي گشته است می

كوشند تا دوباره آثار ساخته شده با دست را ميان مردم سرزمين خود رايج سازند تا هنر را كه مدتها

ست به صورت مستقل راه جداگانه مي پيمايد از نو وارد زندگی مردم نمايند.

 

بر حسب مثال در كشور فرانسه از چند سال به اين طرف انجمنی ملی با همكاری يونسكو براي زنده

كردن صنايع دستی پديد آورده اند و اين انجمن می كوشد تا مردم را با ارزش واقعی هنرهای مفيد آشنا

سازد بسیاری از خانواده های فرانسوی بجای چينی های ساخت كارخانه از سفالهای لعاب دار كار

دست استفاده می شود.

محبوب کن - فیس نما