برگشت‌پذيرها و برگشت‌ناپذيرها

شيشه (خصوصا بطري، شيشه مربا و مواد خوراكي)، نان، كاغذ و روزنامه، انواع فلزات و آلومينيوم، پلاستيك و كيسه‌ها و ظروف پلاستيكی نوشابه، سرب، برخي مواد شيميايی، لاستيك اتومبيل، چوب، و بسياري موارد ديگر را طبق اصول خاصی میتوان بازيافت کرد.

 

پارچه، باتري خشك، چينی شكسته، ملامين، انواع لامپ و مهتابی، تيوپ‌هاي دارو و كرم و همچنين ظروف رنگ و سموم، قابل بازيافت نيستند. مواد پلیمری كه شامل پلاستيك‌های گرمانرم، پلاستيك‌های سخت و مشمع مي‌شوند هم از جمله زباله‌هايی هستند كه بيشترين آسيب را به محيط زيست وارد میکنند .

 

ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﺷﯿﺸﻪ:

۱- بطری شیشه 1000 سال بصورت پسماند در روی زمین قرار دارد.

۲- ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ از زﻣﯿﻦ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺎز ﺑـﻪ ﻣـﺼﺮف ﻣﻘـﺪار زﯾـﺎدی اﻧﺮژی و آب دارد.

 

 

برای دیدن کیف های خرید تووما بر روی لینک کلیک کنید

 

 ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم:

۱- ﻗﻮﻃﯽ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ﺑﻤﺪت 500 ﺳﺎل ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.

۲- وقتی که یک قوطی آلومینیومی دور انداخته می شود از نظر مقدار انرژی مصرف شده برای ساخت آن، معادل هدر رفتن نیمی از یک قوطی بنزین است.

 

 ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﻣﻮاد ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ:

۱- ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ از ﺳﺎﮐﻬﺎی ﭘﺎرﭼﻪای اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

۲- در ﻣﺮاﺳﻢ و ﻣﻬﻤﺎﻧﯽﻫﺎ از ﻇﺮوف ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻇﺮوف ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

 

ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎﻏﺬ:

۱- برای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﺗﻦ ﮐﺎﻏﺬ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻗﻄﻊ 17 اﺻﻠﻪ درﺧﺖ ﺑﺎﻟﻎ اﺳﺖ. میزان استفاده از کاغذ توسط هر شخص در ایران معادل 5/1 اصله درخت است.

۲- روزنامه ها و کاغذهای باطله و دفترچه های تمام شده بچه ها را هرگز دور نریخته، آنها را از سایر پسماندها جدا و به مأمورین بازیافت تحویل دهید.

 

20510410016614760114212132238301751224391135

محبوب کن - فیس نما