نگاهی به مقایسه ی تولید و بازیافت زباله در ایران و جهان

انسان ها و بسياري از موجودات به شيوه هاي مختلف زباله توليد مي کنند که توليد زباله بطور چشمگيري رو به افزايش است . اين افزايش و توليد موجب بحرانهايي در زمينه محيط زيست گرديده[…]